Telefoonnummer

06 - 85 55 92 04

Email

info@stateraholistics.nl

Openingstijden

Dinsdag 10:00- 21:00 & Woensdag 10:00- 18:00

Algemene Voorwaarden Statera holistics

1. Toepasselijkheid

2. Bedrijfsomschrijving

3. Aansprakelijkheid

4. Duur en beëindiging

5. Geheimhouding

6. Annuleren

1. Toepasselijkheid
Op alle behandelingen, diensten en offertes zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

2 Bedrijfsomschrijving
Statera holistics is gevestigd te Deventer, Brinkgreverweg 122, 7413 AG. Onder KvK-nr 84108800.

3. Aansprakelijkheid
De behandelingen van Statera holistics zijn een aanvulling en geen vervanging van de reguliere geneeskunde. Adviezen, behandelingen, voorgeschreven medicatie en medische voorschriften dienen ten alle tijd opgevolgd en nageleefd te worden.

Bij gezondheidsproblemen is het belangrijk om altijd een arts te raadplegen. Je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Beoordeel altijd zelf of je lichamelijk en geestelijk in staat bent om een behandeling te ondergaan. Statera holistics is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel dat ontstaan is door een behandeling of dienst. Statera holistics is op geen enkele manier aansprakelijk voor gevolgschade. Noch is Statera holistics/ de therapeut op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen.

4. Duur en beiindiging
De overeenkomst tussen Statera holistics en de cliënt kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd. De beëindiging van de overeenkomst sluit de financiële verplichting van de cliënt niet uit.

5. Geheimhouding
Alle informatie die tijdens de sessies wordt besproken zal vertrouwelijk behandeld worden.
Statera holistics gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens zoals aangegeven in de AVG privacywet.

6. Annulering
U kunt u afspraak tot 48 uur van te voren kosteloos annuleren. Afspraken die niet 48 uur van te voren worden afgezegd zullen in rekening gebracht worden.

Privacy verklaring

Statera holistics, gevestigd aan Brinkgreverweg 122 7413 AG Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Statera holistics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stateraholistics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Statera holistics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Statera holistics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Statera holistics verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Statera holistics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Statera holistics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stateraholistics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Statera holistics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Statera holistics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stateraholistics.nl